حداقل حقوق بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یافت/ پرداخت معوقات در تیر و مرداد

پایگاه خبری افق و اقتصاد  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق بازنشستگان، مجموع بازماندگان و از کارافتادگان کلی ۵۷ درصد افزایش یافت.

حجت‌الله عبدالملکی گفت: هیچ کدام از بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق کم‌تر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان دریافت نمی‌کند و حقوق بازنشستگانی که از حداقل بالاتر هستند کم‌تر افزایش پیدا می‌کند و معوقات فروردین و اردیبهشت با حقوق تیر و مرداد پرداخت خواهد شد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رقم ۶۵۰ هزار تومان برای کمک به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

او گفت: حقوق کسی که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته است با افزایش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی ۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.اما کسی که ۱۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده حقوقش یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان بالا می‌رود.

بر اساس آمار سال قبل از مجموع جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ۳۷ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۴۶۹ نفر بیمه شده و ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴۲ نفر مستمری بگیر هستند.

طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

One thought on “حداقل حقوق بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یافت/ پرداخت معوقات در تیر و مرداد

 1. Неllо аll, guysǃ Ι know, mу mеѕsage mаy bе too spесіfiс,
  But my sіster found nісе mаn herе and thеy marrіеd, ѕо how аbout me?ǃ 🙂
  I аm 26 уеarѕ оld, Iѕabеlla, from Rоmanіa, Ι knоw Englіѕh and Gеrmаn lаnguаgеs аlsо
  Αnd… I hаve speсіfiс dіsеase, nаmеd nymphomаnia. Ԝho know what is thіs, саn understand mе (better tо ѕay it іmmеdiately)
  Ah yeѕ, Ι cооk very taѕtyǃ аnd I love not оnly cооk ;))
  Im rеаl girl, nоt рrоѕtіtutе, and looking fоr ѕerіouѕ аnd hоt rеlаtіоnѕhiр…
  Αnywау, yоu cаn find my prоfilе here: http://nathocontvyzuli.tk/user/67643/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.